Holmlia SK Basketball Vedtekter

Vedtekter for Holmlia Sportsklubb basketball (HSK Basket / HSKB/ Holmlia Basket), stiftet 16. april 2013. Vedtatt den 3. desember 2013 av Hovedstyret i Holmlia Sportsklubb i ekstraordinært Årsmøte.


§ 1 Formål Holmlia Sportsklubbs

basket sitt formål er å drive idrett organisert i Holmlia Sportsklubb og etterfølger klubbens vedtekter.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Holmlia Basket skal ved samarbeide og kameratskap fremme idrett i sunne former på upolitisk grunnlag til beste for klubbens medlemmer.

§ 2 Klubbens merke og farger
Holmlia Sportsklubbs merke er som tegningen viser i form og proporsjon.

Tegningen er rød, hvit og svart med hvit skrift på rød bakgrunn med svart kant. Merket kan forandres i størrelse men ikke i form, tekst eller proporsjoner.

Under merket er det tillatt og sette inn den enkelte gruppes idrett i sort skrift i samme font og størrelse som i logoen.

Alle klubbens grupper bruker lik overtrekksdrakt, fastsatt av klubbens styre. Klubbens draktfarger er røde trøyer og røde bukser.

§ 3 Organisatorisk tilknytning
Holmlia Sportsklubb, basket er underordnet Holmlia Sportsklubb sine vedtekter og gjennom Holmlia Sportsklubb er de medlem av NIF gjennom Oslo Idretskets og Norges Basketforbund.

Holmlia Sportsklubb hører hjemme i Oslo kommune, medlem av Oslo Idrettsråd og har valgt Søndre Nordstrand som sin bydelstilhørighet.

Holmlia Sportsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Personlige medlemmer betyr at sportsklubben ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som eksempelvis familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

§ 4 Medlemmer
Alle som aksepterer Holmlia Sportsklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig så plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Holmlia Sportsklubbs lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt. Ved innmelding oppgis alder, kjønn, bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund. Samtidig oppgis hvilke av klubbens grupper vedkommende ønsker å bli registrert som medlem av. En kan ikke være medlem av klubbens grupper uten å være medlem av klubben.

§ 5 Medlemskontingent og avgifter
Holmlia Sportsklubb Basket vedtar treningsavgift i eget Årsmøte, samt at alle deltakere må betale medlemskontingent til klubben, en kontingent som Hovedstyrets Årsmøte vedtar.

Treningsavgift ansees ikke som medlemskontingent.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i sportsklubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til sportsklubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsgodtgjørelse og til godtgjøring skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. Det er noe som vedtar på Holmlia Sportsklubb Basket sine organer.


§ 8 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingene.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 9 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) Når vedkommende selv er part i saken
b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller medlems av styret i et selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

§ 10 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov, kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)

§ 11 Årsmøtet
Holmlia Sportsklubbs basketball's øverste organ er årsmøtet som hvert år avholdes innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på sportskubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle gruppens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

§ 12 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Holmlia Sportsklubb.

§ 13 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
4.Behandle Holmlia Sportsklubb, basket sin årsmelding.
5.Behandle Holmlia Sportsklubbs basket sitt regnskap.
6.Behandle innkomne forslag og saker (jfr. §§ 11, 16 og 17).
7.Fastsette treningsavgift.
8.Vedta Holmlia Sportsklubb, basket sitt budsjett.
9.Velge:
a. Leder.
b. Nestleder.
c. Sekretær.
d. Kasserer.
e. Materialforvalter.
f. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
l. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (jfr. § 18).

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettstyret kan gi dispensasjon.

Funksjonsperioden er 1 år for leder og varamedlemmer, 2 år for alle andre tillitsverv i styret.

Øvrige tillitsvalgte har 1 år funksjonsperiode.

§ 14 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føre opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 15 Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb Basketball
Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb, basket innkalles av gruppas styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i Holmlia sportsklubb, basket
b) Vedtak i styret i Holmlia Sportsklubb, basket
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb, basket skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige dokumenter skal følge innkallingen.

§ 16 Styret i Holmlia Sportsklubb Basket
Holmlia Sportsklubb Basket ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1.Iverksette årsmøtets og overordnende idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
2.Påse at gruppas midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at gruppa har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
3.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4.Kunngjør eventuelt engasjement/ansettelse og velger person, samt fastsetter engasjementets/ansettelsens betingelser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall avstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Minst to samtidige underskrifter av enten Lederen, Kassereren, Sekretæren eller utpekt hovedstyremedlem forplikter Holmlia Sportsklubb økonomisk.


Levert av IdrettenOnline